با تیم جی.کوت آشنا شوید

تیم قدرتمند جی.کوت اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد

محمد غفرانی

موسس و مدیر ارشد

مهدی غفرانی

موسس و مدیر ارشد
دیتیلر حرفه ای
نمایندگان

پیمان بیات

نمایندگی اجرا شهر کرج

دانیال دریانورد

نمایندگی اجرا شهر بندرعباس

حجت ابویی

نمایندگی اجرا شهر یزد

حجت احمدی

نماینده اجرا شرق تهران